Snel geleverd
Unieke deals
Op jouw maat
135 jaar expertise

Garantievoorwaarden

 1. Hoewel Lecot.shop zich altijd maximaal inzet om haar klanten tevreden te stellen, kunnen we gebreken en klachten over de producten niet helemaal uitsluiten. Onze aanpak voor garantie stelt ons in staat om jouw tevredenheid te garanderen. Houd er wel rekening mee dat de voorwaarden voor garantie altijd moeten worden nageleefd. Er zijn ook bijkomende commerciële garanties beschikbaar.

Wettelijke garantie (B2C)

 1. Lecot.shop garandeert dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, natuurlijk rekening houdende met de specificaties van het product. Daarnaast garandeert Lecot je dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen voor de particuliere koper de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Je hebt een termijn van 2 maanden na de vaststelling van een gebrek of defect om dit bij ons te melden, al hebben we uiteraard het liefst dat dit zo snel mogelijk wordt gemeld zodat we je sneller kunnen helpen.

 3. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, krijg je hierbij als particuliere koper de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je recht op een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

 4. Gebrekkige producten dienen steeds terug verzonden worden naar Lecot.shop, steeds in originele staat, inclusief, accessoires, documentatie en verpakking én steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting wordt verhoudingsgewijs in mindering gebracht bij de terugbetaling. Lecot raadt je aan deze producten steeds vooraf aangemeld terug te sturen en voorziet hiervoor een verzendlabel. Het staat de koper vrij om geen gebruik te maken van dit aangeboden verzendlabel en op eigen initiatief deze aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 14 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

 5. De garantie is niet van toepassing op:
  • Schade aan het product ten gevolge van normale slijtage, onbedoelde of opzettelijke wijzigingen door de koper, evenals onoordeelkundig en onjuist gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen en andere externe factoren. 
  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de gegeven instructies en informatie. 
  • Schade aan het product na het verwijderen van verzegelingen op specifieke onderdelen, of na het verwijderen of onleesbaar maken van het serienummer en andere productnummers. De koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegelingen nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. 
  • Verbruiksartikelen zoals meegeleverde lampen, batterijen, gratis items, gadgets, enz.

 6. Zonder een gemotiveerde klacht heeft de koper geen recht om de producten terug te sturen. Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft de koper in eerste instantie recht op kosteloze reparatie of vervanging, afhankelijk van de situatie. Lecot.shop is alleen verplicht tot terugbetaling als de reparatie of vervanging voor de koper geen gelijkwaardig voordeel oplevert. De koper moet dit duidelijk en overtuigend communiceren. Eventuele vergoedingen die hieruit voortvloeien, kunnen in geen enkel geval groter zijn dan het bedrag dat aan de koper is gefactureerd.

 7. Wanneer producten worden teruggestuurd en niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, zal Lecot.shop deze terug naar de koper versturen. De kosten van deze terugzending zijn dan voor de koper. In dat geval is Lecot vrij om de producten op kosten en risico van de koper bij derden te bewaren totdat de kosten van terugzending niet zijn betaald.

Commerciële garantie (B2C & B2B)

 1. Naast de wettelijke garantie van twee jaar, biedt de fabrikant de koper een aanvullende commerciële garantie op elektrische gereedschappen/machines. Wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld, kan de koper in totaal genieten van tot vijf (5) jaar garantie.

 2. Om aanspraak te maken op deze aanvullende commerciële garantie, moet je als koper de aankoop van je elektrisch gereedschap/machine registreren bij de fabrikant waarbij de garantie gewenst is. Door je aankoop te registreren bij de fabrikant verkrijgt de koper, vanwege de fabrikant, een aanvullende fabrieks- of merkgarantie van één of meerdere jaren. 

 3. De commerciële garantietermijn start op de datum waarop de wettelijke garantietermijn verstrijkt.

 4. Om in aanmerking te komen voor de commerciële garantie die wordt aangeboden, moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  • De aankoop betreft elektrisch gereedschap/machine van één van de volgende merken: Bosch, DeWALT, Fein, Festool, HiKOKI, Makita, Metabo, Milwaukee, Paslode en Spit.
  • De aankoop is op tijd geregistreerd geweest bij de desbetreffende fabrikant.
  • Indien Lecot.shop hier naar verzoekt, moet de koper het huidige garantiecontract, samen met de orderbevestiging en het betalingsbewijs kunnen voorleggen.

 5. Vastgestelde defecten worden binnen een redelijke termijn kosteloos opgelost, of door reparatie of door vervanging van de betreffende onderdelen. De daaruit voortvloeiende kosten (zoals transportkosten, voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Lecot.shop en/of de fabrikant. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Lecot.shop. In tegenstelling tot de wettelijke garantietermijn, wordt de garantietermijn niet verlengd door garantie-werkzaamheden en vervangingsleveringen binnen de commerciële garantie.

 6. De garantie van Lecot.shop beperkt het recht op schadevergoeding tenzij de koper kan aantonen dat de technicus van Lecot met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. De commerciële garantie geldt niet voor verbruiksgoederen, toebehoren, gratis artikelen of gadgets.

 7. De koper heeft geen mogelijkheid op aanspraak op de commerciële garantie voor gebreken en storingen die het gevolg zijn van:
  • onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet respecteren van de geldende veiligheidsvoorschriften of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding, onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting;
  • externe invloeden, zoals transportschade, schade ten gevolge van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen;
  • herstelling en aanpassingen wanneer deze zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Lecot zijn geschoold en geautoriseerd voor deze werkzaamheden;
  • onderdelen die sowieso, afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik, slijten;
  • stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen;
  • het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de op de gebruiksaanwijzing terug te vinden methode.
  • De koper of een onbevoegde derde mag de verzegeling op bepaalde onderdelen nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant, dit geldt ook voor verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen.