Snel geleverd
Unieke deals
Op jouw maat
135 jaar expertise

Inleiding

Je hebt toegang tot deze website en je kunt deze gebruiken onder de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze voorwaarden bevatten juridische informatie over het bezoek en het gebruik van de website, een verklaring over intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar het privacybeleid. We adviseren je vriendelijk om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je de website bekijkt of gebruikt. Door de website verder te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je moeite hebt met het lezen van deze voorwaarden of als je het niet eens bent met de inhoud ervan, vragen we je om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.


Definities

Voor deze gebruiksvoorwaarden wordt het volgende bedoeld met:

Website: de webpagina's van Lecot.shop die te vinden zijn op https://shop.lecot.be.

Gebruiker, bezoeker en gerelateerde termen: iedere persoon die de Website bezoekt, gebruikt, bekijkt of laat gebruiken of bekijken (hierna: de "Website").


Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder Lecot.shop toegang verleent tot haar Website en de diensten die daar worden aangeboden. Als bepaalde gebruiksvoorwaarden duidelijker of uitgebreider worden behandeld in een andere reglementaire tekst (bijvoorbeeld in de Algemene voorwaarden) die eveneens van toepassing zijn, dan hebben de bepalingen van die andere tekst voorrang op de inhoud van deze Voorwaarden.


Jouw Gebruiksrecht

Als bezoeker of gebruiker krijg je beperkte toegang tot de Website en de inhoud ervan (het "Gebruiksrecht"), afhankelijk van je functie als bezoeker. Dit Gebruiksrecht wordt verleend door middel van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft je geen recht om de Website, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

Om volledige toegang te krijgen tot de Website, moet je een (gebruikers)profiel aanmaken via de registratieprocedure en deze correct voltooien. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw (gebruikers)gegevens correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig aan te vullen tijdens de aanmaak van het profiel en bij toekomstig gebruik. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om verouderde informatie te laten corrigeren of verwijderen.

Ieder (gebruikers)profiel is strikt persoonlijk, individueel en vertrouwelijk. Het is niet toegestaan om het (bezoekers)profiel aan derden over te dragen zonder uitdrukkelijke toestemming van Lecot. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd met het (bezoekers)profiel en moet de vertrouwelijkheid van het (bezoekers)profiel en de inloggegevens waarborgen. Als er sprake is van een inbreuk op de vertrouwelijkheid, moet dit onmiddellijk bij Lecot worden gemeld, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.

Let op: het is ten strengste verboden om de vertrouwelijkheid van het (gebruikers)profiel te schenden. Identiteitsfraude, zoals het zich voordoen als iemand anders (artikel 231 van het Strafwetboek), vervalsing van informatica (artikel 210bis §1 van het Strafwetboek), aantasting van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis van het Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk vervolgbare misdrijven.


Beëindiging gebruiksrecht en schending gebruiksvoorwaarden

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een onbepaalde duur, behalve in het geval van afwijkingen als gevolg van de onderlinge verhouding tussen de handelaar en Lecot.shop. Zowel de bezoeker als Lecot.shop kunnen het Gebruiksrecht op elk moment beëindigen. De bezoeker kan het Gebruiksrecht beëindigen door te stoppen met het gebruik van de website en/of onze (mobiele) applicaties te verwijderen. Een dergelijke stopzetting leidt echter niet automatisch tot verwijdering van het gebruikersprofiel. Om een (gebruikers)profiel te verwijderen, moet de bezoeker een gedateerd, schriftelijk verzoek indienen bij Lecot per post of per e-mail naar info@lecot.be. Lecot zal binnen 15 werkdagen op het verzoek reageren.

Lecot behoudt zich het recht voor om alle redelijke en passende maatregelen te nemen als de bezoeker in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden, verplichtingen, rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Lecot heeft een ruime keuze aan mogelijkheden wat betreft het nemen van een straf- of herstelmaatregel en de draagwijdte daarvan. Hierdoor heeft Lecot de mogelijkheid om het Gebruiksrecht (van bepaalde functionaliteiten) tijdelijk en/of permanent op te schorten, evenals het profiel te verwijderen.


De Lecot.shop website

Veiligheid en toegankelijkheid

We beloven dat we een gebruiksvriendelijke en veilige website bieden voor elke bezoeker en we nemen alle redelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garanties bieden en onze maatregelen moeten worden beschouwd als een inspanningsverplichting.

Het gebruik van de website is altijd op eigen risico. Dit betekent dat we niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht of er sprake is van overmacht of een externe oorzaak.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot onze website te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. In principe doen we dit alleen als de omstandigheden dit rechtvaardigen, maar dit is geen absolute voorwaarde.


Intellectuele eigendom

De gebruiker stemt ermee in en erkent dat de website verschillende soorten inhoud bevat, zoals foto's, video's, productfiches, afbeeldingen, tekeningen, tekst en ander materiaal (hierna "Informatie") die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van Lecot.shop of derden. Lecot.shop verleent de gebruiker een niet-exclusief recht om de website voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Dit houdt in dat de gebruiker de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, er kennis van mag nemen en de informatie mag gebruiken in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale manier. Elk toegestaan gebruik van de informatie vereist dat de bron van de informatie op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Het is niet toegestaan om de website (geheel of gedeeltelijk, op welke manier of op welke drager dan ook) te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, openbaar te maken of afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lecot.shop.


Gebruik van informatie op de website

Wij zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de inhoud op onze website. We besteden daarom veel zorg aan de informatie die we verstrekken en nemen de nodige maatregelen om de website zo volledig, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden, zelfs als de informatie afkomstig is van derden. We behouden ons echter het recht voor om de website en de inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Hoewel we ons best doen om kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, bieden we geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig, onnauwkeurig en/of niet nuttig is. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.

Als bepaalde inhoud op onze website in strijd is met de geldende wetgeving en/of de rechten van derden schendt of anderszins ontoelaatbaar is, vragen we jou om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. We kunnen dan de nodige maatregelen nemen, inclusief de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de informatie.

Onze website bevat downloadbare inhoud. Het downloaden van inhoud van onze website gebeurt op eigen risico. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk en schade als gevolg van verlies van gegevens of schade aan computersystemen valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker.


Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De bezoeker van onze website heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van de website. Dit betekent dat de bezoeker zich moet onthouden van handelingen die de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan kunnen schaden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om de website te gebruiken om ons business model te omzeilen of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen. Ook het verspreiden van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots, evenals het verspreiden van ongevraagde commerciële berichten zoals junk mail, spamming en kettingbrieven is niet toegestaan.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om schade aan onze website en andere bezoekers te voorkomen of te herstellen, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De bezoeker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en/of andere bezoekers. In dat geval dient de bezoeker Lecot te vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.